×

کتاب پښتو (برای دری زبانان) صنف هفتم


کتاب زبان پشتو برای دری زبان برای صنف هفتم توسط وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1396 به نشر رسیده است.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.