×

کتاب کمپیوتر صنف دهم


کتاب کمپیوتر صنف ده مکاتب افغانستان در سال 1396 خورشید از سوی وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نشر رسیده است.

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.