×

کتاب پشتو (برای دری زبانان) صنف دوازدهم


کتاب مضمون پشتو برای دری زبانان صنوف دوازدهم مکاتب افغانستان در سال 1396 از سوی وزارت معارف دولت جمهوری افغانستنان به نشر رسیده است.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.