×

کتاب کمپیوتر صنف دوازدهم


کتاب مضمون کمپیوتر صنوف دوازدهم مکاتب افغانستان در سال 1396 خورشیدی از سوی وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نشر رسیده است.

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.