×

د ژوند مهارتونه (دریم ټولګی)


درسي کتابونو د پوهني په وزارت اړه لري، خرڅول او اخیستل یی په کلکه منع دي. له سرغړوونکو سره قانوني چلند کیږي.

Author

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.