×

د قرآن کریم زده کړه (دریم ټولګی)


تاسو د دریم ټولګی د قرآن کریم زده کړه درسی کتاب چی د افغانستان د پوهنی وزارت مه خوا خپاره شوي، لولي. درسي کتابونو د پوهني په وزارت اړه لري، خرڅول او اخیستل یی په کلکه منع دي. له سرغړوونکو سره قانوني چلند کیږي.

 

Author

Publisher

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.