×

ریاضی (دریم ټولګی)


تاسو د دریم ټولګی د قرآن کریم زده کړه درسی کتاب چی د افغانستان د پوهنی وزارت مه خوا خپاره شوي، لولي. درسي کتابونو د پوهني په وزارت اړه لري، خرڅول او اخیستل یی په کلکه منع دي. له سرغړوونکو سره قانوني چلند کیږي.

Author

License

عامه لمن / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.