×

شاه‌دخت وزن‌بردار


شاه‌دخت نیلا تصمیم دارد در مسابقه سوریا که یکی از مسابقات مشهور در سرزمینش است، شرکت کند و برنده شود. اما، دشواری‌های زیادی در برابرش قراردارد. شاه‌زاده جذاب و انتظار والدینش یکی از این دشواری‌هاست که نیلا باید با آن‌ها مقابله کند.

 

Author

سومیا راجندران

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.