×

شاه‌دخت وزن‌بردار


شاه‌دخت نیلا تصمیم دارد در مسابقه سوریا که یکی از مسابقات مشهور در سرزمینش است، شرکت کند و برنده شود. اما، دشواری‌های زیادی در برابرش قراردارد. شاه‌زاده جذاب و انتظار والدینش یکی از این دشواری‌هاست که نیلا باید با آن‌ها مقابله کند.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

سومیا راجندران

Translator

عبدالرحیم احمد پروانی

License

CC BY 4.0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.