×

کمک‌های اولیه (خراشیده‌گی و بریده‌گی) - ویدیو


در این ویدیوی آموزشی شما می‌آموزید چی گونه به شخصی که دچار گرما‌زده‌گی شده است، کمک‌های ابتدایی را ارایه کنید. البته، رهنمایی‌هایی که در این ویدیو صورت گرفته است، صرف برای کمک به مصدوم تا زمان رسیدن کمک طبی از سوی افراد آموزش دیده و یا رسانیدن مصدوم به شفاخانه می‌باشد. لطفاً تا زمانی که مطمین نیستند که اقدامات تان می‌تواند مصدوم را کمک کند، از این رهنمایی استفاده نکنید و مصدوم را هر چه زودتر به شفاخانه برسانید

Author

Saint John Ambulance

License

دامنه عمومی / CC 0

Download

File Name File Size

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.