×

منبع‌نویسی


در این رساله زیر عناوین جداگانه شیوه ها ارجاع دهی نشان داده شده است و تلاش صورت گرفته تا تمامی انواع منابع چه کتب و روزنامه یا سایتهای انترنتی و لکچر و آنچه در ذهن خطور کرده را جمع آوری و در اخیر مختصرا انواع منابع را در دو جدول جداگانه ترتیب و خدمت خواننده گان خصوصا اهل پژوهش تقدیم کنیم.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

حامد علمی

Translator

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.