×

مضمون بلوچی (دوم صنف)


کتاب زبان بلوچی که توسط وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای مناطق بلوچی زبان به نشر رسیده است.

 

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.