×

مضمون بلوچی (سوم صنف)


کتاب درسی مضمون بلوچی که توسط وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای مناطق بلوچی زبان به نشر رسیده است.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.