×

فلسفه څه ده؟


د مجروح فلسفی بنسټ به هر کال د مجروح صاحب د تلین لمانځلو، کتابونو چاپولو، فلسفې ورځو، فلسفي مباحثو او ډيالګونو په برخه کې کار او زیار باسي. د مجروح په نامه دا بنسټ به د فلسفي فهم، تفکر او شناخت په باب د بحث یوازینۍ آدرس وي چې وبه کولای شي په افغانستان کې د فلسفې یو ورک او غوڅ شوی بهیر بیا سره وتړي او ژوندی وساتي.

Author

امین دریڅ

License

عامه لمن / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.