×

خږنونی زفات ادبین


کتاب صنف اول شغنانی برای مناطق شنغنانی زبان افغانستان که از سوی وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نشر رسیده است.

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.