×

خږنونی زف ات ادبین (خفارم صنف ارد)


کتاب صنف چهارم شغنانی برای مناطق شنغنانی زبان افغانستان که از سوی وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نشر رسیده است.

 

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.