×

خږنونی زف ات ادبین (خاږم صنف ارد)


کتاب صنف ششم شغنانی برای مناطق شغنانی زبان افغانستان که از سوی وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نشر رسیده است.

 

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.