×

تفسیر مذکر و اردوتیسم مردانه: معناشناسی ازدواج در آموزه‌های فقهی


عبدالکبیر صالحی از نویسنده‌گان و نواندیشان دینی کشور است که نظراتش در مورد مسایل دینی در افغانستان جدید و اکثراً جنجال برانگیز بوده است.

 

 

Author

عبدالکبیر صالحی

Publisher

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.