×

ننني افغانستان (افغانستان امروز) شماره390 /سه شنبه 20 حوت 1398 هجری خورشیدی/ 10 مارچ 2020 میلادی


تاسو د ننني افغانستان 390 مه ګنه لولي. د میډیوټیک اوونیزه خپرونه یوه مجله ده چې د میډیوتیک لخوا د فریدریش ایبرټ بنسټ په مرسته د کابل، مزار شریف، هرات، ننګرهار، کندوز او خوست په ښارونو کې خپریږي.  موږ د میډیوټیک محترمی موسسی څخه منندوی یو چې په درخت دانش کتابتون کی د دې خپرونې د خپرولو اجازه یی راکړه.

 

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.