×

حل سوالات قوانین عمومی گازات


حل سوالات قوانین عمومی گازات که حاوی شانزده سوال محاسبوی و مطابق به نصاب تعلیمی وزارت محترم معارف می‌باشد، تهیه و بدسترس علاقه مندان علم و دانش قرار داده می‌شود تا ازآن استفاده اعظمی نمایند.

Author

سلیمه سکندری

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.