×

حقوق زنان و تبعیض جنسیتی در برابر آنان


نا برابرى جنسیتى از شروع تاريخ بشريت تا امروز در تمام جوامع مورد بحث بوده و در زمانهای مختلف و تحت شرایط مختلف به گونۀ در حال تغییر بوده است. ریشۀ عدم رعایت حقوق زنان و اعال تبعیض جنسیتی ارتباط میگیرد به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه.

این جزوه آموزشی توسط مؤسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان تهیه گردیده است. در این جزوه به توضیح اشکال مختلف تبعیض جنسیتی در برابر زنان و همچنان حقوق زنان از دیدگاه قوانین اسامی و قوانین مدون افغانستان پرداخته شده است.

Author

مؤسسه زنان کانادا برای زنان افغانسان

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.