×

بی نام کیلا


اي چَنټا کېلا تانېک نامېستا پېدا کَکی کۇشَش کايک کی اَخېر شېرَي پېدا کَی، اَو اېکی کۇنا خاپی جانی اودای دۇراړ کَی۔ تي بجای اي نۇنگا اَو اَلا خاپ لېېغا۔ يۇ خېسا بالَکۇلَنی پۇی تۇپ لَړويېا۔ اَو يۇ بی ماشۇمَنی لَړوېی کی بَندا زېندَگېستا کۇچا سَبَر اَو اېستَخامَتېدی کۇات تانېک اَدَپينسا اَستيگا اَچَدي۔ یۇ اوتی پَينجوېيا اولَسي خېسای کۇچای اي خېسا شي کی اَفغان لېکېکالا ادريس شای اَفغانېستَنی، مَرکَزی اَسيا اَو شَرخي مېيانا کۇچای چۇټيوېيا شېن۔

Author

ادریس شاه

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.