×

اونشار کېلا اَو خَتَرناک جېناوار


ۇدَن کی اي کېلا وَرا لامېکا پا، ڵَتېی خَلَکا لَيی کی بۇ بَيوي اَو اېران تياگَن کی تېی پۇړا مۇخَن خَتَرناک جېناوار لَيوي نی اَيک۔يۇ کېلا يَدی تانېک اونشار تۇبېستا لَړوېي اَو تېی پېلا کۇمَک کا کی تېېنا اَړَستا کۇچای کۇمی بېی کی شي اَړَيا کَنَدي۔ يۇ خېسا اوتېی خېسای کۇچای اي خېسا شي کی اَفغان لېکېکالا ادريس شاہ تَرَپېی اَفغانېستَنی مۇختَلېپ مَنتَخای کۇچا شېپايي اَو لېکيوي شېکېلېدی چۇټېوي شېن۔ اي اَزار سال دی مېنا می خېسای جۇانان مَسرۇپ نېنگا کَويا اَين۔ اَو تېينا اَرزېَبيستا، پَرزېتا اَو مۇستَخېل تَورېدی پېکېر کَکي اېنکېشاپ دېوَي شي۔

 

Author

ادریس شاه

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.