×

دېخَنَس زَيپي


دېخَنَس زَيپېستا خېسَي اَو سی کۇات کَتا بېيا کی اَېکی سېېپی گَلا کۇچای کَنَدي يۇ بالَکولا خاتَری سَکَل کوني خېسای کۇچای اي خېسا شي۔کی اَزار سال دی مېنا می خېسای شېرا بالَکول مَسروپ اَين
اَو گېر،گېر، تېکرار اَو پَړَن با اَو بالَکول بۇ خۇشاليدی خَبول کَيگَن اَو اَر کوتي خېسا کۇچا وانټ گۇرېن اَو ميسي وَختي کۇچا مۇشکېلَتَنا اَل کَگېستا خاتَری نۇنگی شَيا بارای بۇ کوشېش کېن کی يادا کَندي۔
يۇ اوتېی سَکَل کۇنی خېسای کۇچای اي خېسا شي کی اَفغان لېکېکالا ادريس شاہ اَفغانېستَنی اَو مَرکَزی اَسيا تی لېکيوي اَو مېوي خېسای کۇچای چۇټېويا شېن۔

 

Author

ادریس شاه

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.