×

تاوکَگالی فاطمہ اَو خيما


يۇ خېسا ماشومَنا خاتَری مَخلي خېسای کۇچای نۇ مَنگَل کېتاب شي کی اَفغان لېکېکالا ادريس شاہ تَرَپی گېر مېن بېوا شي ۔ می خېسا کۇچا فاطماس زېندَگيا بَد بَختيدی ماسيرا بېوا شي۔ تيس سَپَري مراکَشی ،مَديتَرانَېکا، مېسر، تورکيا اَو بېل اَخېرا چينيکا پۇلېچان ۔ تي جَم واخېتا شېرا چين کۇچا مۇلېکېن ۔ تَمام اوتی واخېات کی اَوَل شېرَي بَد بَختي پېکېر کايچ تيس زيندَگيستا نی بېل بېکالا بَرخَي اَيک۔ جۇان پَړَگالی کېی بېن کی می واخېتا تانېک زيندَگيستا پېلا اېرتيبات دَندي اَو تانېک جانېنسا اَنتي بَد بَختېنا مانَستا اَو مَفخومَستا کَشَپ اَو وازيخ کَندي اَو يو خېسا بالَکۇلَنی ڵا گالای کی اېړاتَن تانېک اَدېبېتينسا پَراخ کَندي تېنی لۇغَتَنا يادَکَکېستا خاتَری بَکار فيرسَت بَرابَر کا۔

 

Author

ادریس شاه

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.