×

اوسېی اَزمَری کی تانېک خَوارَیی وَرگا لَيگېن


بۇ سَکَلی تا اَبَت جا،شَخرا اَزمَری اَو جَنگَل کۇچای تيس اَنډيوالېنسا خېسَي کی بالَکول مَسرۇپ کَوېيا اَين اَو تېېنا کۇمی يادَي کا۔ يۇ خېسا ماشۇمَنني لَړوي کی مۇشکېلَتا اَو موانېی شېرا کۇات کامياب بی بېن،کۇدَن کی می مېنتَنَي مۇخاموخ بېن کی شايد اَبَت جا تي شېرا نی مولېياتَن ۔ می خېساس اَسلي شېکلي ڵوېمَنگَل خَرَن کۇچا اَفغان سوپي شاېېر،جلال الدين رومي مېوَي شی، کی ۷۰۰ سال پۇړا دۇنيا تی پَوا �آس۔ می خېساس اَلۇ شېکلي اَفغان لېکېکالا ادريس شاہ تَرَپی ماشۇمَنا خاتَری مېوا شي۔ ادريس شای ۳۰ سالَدی بی پۇړَوالي خَلَکَنا مېوي اَو لېکيوي خېسَي اَفغانېستَنی، مَرکَزي اَسيا اَو شَرخي مېيانا کۇچای چۇټېويا شېن۔7

Author

ادریس شاه

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.