×

مَخسَرا کۇکوړ


مَخسَرا کۇکۇړ اېکی آلا کۇکَړَس خېسَي شي کی اَما اَو اېما کۇی اَغَت کَديک يادا کا۔کۇمی کی ميدی باد می خېسا کۇچا اېغا ماشۇمَنا اېران کَي اَو مېسی وَختی کۇچا تېی خۇش باوَريس خَتَرَستا اودای آگا کېي۔ يۇ خېسا اوتېی خېسای کۇچای اي خېسا شي کی اَفغان لېکېکالا ادريس شاہ تَرَپېی اَفغانېستَنی مۇختَلېپ مَنتَخای کۇچا شېپايي اَو لېکيوي شېکېلېدی چۇټېن بېوا شي۔ يۇ خېسا اي اَزار سال دی پۇړا تېی جوانَنا مَنجا نېنگا بېوا شي اَو تېينا تَوانايَستا ،اَرزېَبيستا، پَرزېتا اَو مۇستَخېل تَورېدی پېکېر کَکي اېنکېشاپ دېوَي شي۔

 

 

Author

ادریس شاه

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.