×

پَندای شاړَواس خدای پامانېا


يۇ اي بۇ پۇړَوالا خېسا شي، سی خېسا شي کی پَنجويا سالا دی مېينا جَم دونيا کۇچا خَليک مَسرۇپ ساتېويا اَين۔ اي پَندای شاړَوا اَدَمي اَوَل اي جۇړاس اَو يَنگان اي دَموا اَدَمي لامېکا پا۔ کۇدَن کی تېی لَيي تېينا لَېکېستا نَتيجَي بۇ پَرَخ دارا اَو کَتا بيا کی اَمَندی لَړوېک اَو يادَکَکَس اَخمېتَسا بارای کۇمی يادان کېی۔ يۇ خېسا اَفغانيستان کۇچا مېن بېوا شي۔يَنگان جۇانَنی خېسا مېکالی تَرَپېی مېن بيوا شي اَو پلوشہ سلام بزگر وسيلایدی بَيان بېوا شي۔

 

 

Author

ادریس شاه

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.