×

قوی‌ترین عضلۀ انسان کدام است


آیا می‌دانید قوی‌ترین عضلۀ انسان کدام است؟ این مطلب که توسط محمد عابد عمرزاد برای کتابخانه درخت دانش ترجمه گردیده است را بخوانید.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

محمد عابد عمرزاد

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.