×

تکثر (تولید مثل) چیست؟


موجودات زنده می‌توانند به دو طریق تولید مثل نمایند: به طریق جنسی به‌ وسیله آمیزش یا جفت‌گیری مرد و زن؛ یا به طریق غیرجنسی که در آن آمیزش مرد و زن صورت نمی‌گیرد. در این مطلب شما در در مورد شیوۀ تولید مثل اطلاعات مهمی کسب می‌کنید.

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.