×

عصب شناسی برای کودکان: شبکیه


شبکیه بخش عقبی چشم است و حاوی سلول‌هاییست که به نور پاسخ می‌دهند. این سلول‌های تخصصی گیرنده‌های نوری نام دارند. دو نوع سلول گیرندۀ نوری در شبکیه وجود دارد: سلول‌های میله‌یی و سلول‌های مخروطی. در این مطلب بیشتر در باره شبکیه بخوانید.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

افسانه برقعی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.