×

د ايکولوژي پېژندنه


تاسو به د ایکولوژي نوم اوریدلې وي. ایي کولوژپه طبیعي محیط کې د ژوندیو اجسامو له څېړنې څخه بحث کوي. هبیتات هغه ځای ته وايي چېرې چې یو حیوان یا نبات ژوند کوي. دا چې ژوندي موجودات کوم ډول دي او دوۍ کوم ډول اقلیم کې ژوند کوي او کوم ډول خواړو خورې، راځئ چې یې په دي په زړه پورې مطلب کې ولولو او خپله پوهه لازیاته کړو. دا بشپړ مطلب لوستلو لپاره، ضمیمه شوي فایل راښکته کړئ.

 

Author

ساینس انلیشیډ

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.