×

آشنایی با دستگاه تنفسی


در این مبحث شما با قسمت‌های مختلف دستگاه تنفس و عمل‌کرد آن‌ها آشنا می‌شوید.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

افسانه برقعی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.