×

سیستم هاضمه و نحوۀ فعالیت آن


سیستم هاضمه تشکیلدهنده دستگاه گوارشی است که به نام کانال هضمی نیز یاد می‌شود و شامل جگر، پانکراس، و کیسه صفرا می‌باشد. دستگاه گوارشی مجموعه‌یی از اعضای میان‌خالی است که توسط یک تیوب طویل و به هم پیچیده از دهن الی مقعد متصل شده است. در این مطلب شما معلومات مفیدی در مورد سیستم هاضمه انسان به دست می‌آورید.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases

Translator

احمد قاسمی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.