×

اجزاء و طبقه‌بندی سیستم عصبی (آموزش سیستم عصبی برای کودکان)


اجزاء و طبقه‌بندی سیستم عصبی (آموزش سیستم عصبی برای کودکان): در این مطلب کوشش شده است تا ساختمان سیستم عصبی انسان با زبان ساده (تا حتی که ممکن است) و قابل فهم برای کودکان، تشریح شود. این مطلب توسط همایون طاهریار برای کتابخانه درخت دانش ترجمه گردیده است.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.