×

سرعت امواج دی بروگلی


در هر بخش ازعلوم قواعد و قوانین خاصی وجود دارد  که صحت و درستی این قوانین بدون اثبات پذیرفته می‌شوداین گونه قواعد را اصل می‌نامند. بنابراین در هرعلمی تعدادی از اصل علمی وجود داردکه متخصصین آن علم بطور کامل به آن آشنا هستند. مثلا البرت انیشتین در بیان نظریه نسبیت خاص خود ثابت بودن سرعت نور را به عنوان یک اصل می‌پذیرد. عدم قطعیت یک نمونه از هزاران اصلی است که درعلم فزیک وجود دارد. در اوایل قرن نزدهم موفقعیت نظریه های علمی لاپلاس را متقاعد ساخته بود که جهان بطور درست از جبر علمی پیروی می‌کند.  در این باره و مشاهده حل مثال‌ها این مطلب را مطالعه کنید.

Author

استاد مدیحه احمدی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.