×

زعفران و تولید آن


زعفران یکی از گران قیمت ترین محصولات زراعتی و دارویی جهان است. داشتن عاید زیاد، ایجاد اشتغال، بهتر ساختن بیلانس صادراتی کشور، مؤثریت زیاد استفاده از آب در مقایسه با سایر محصولات زراعتی، نیاز به آبیاری در زمان های غیر بحرانی نیاز آبی سایر نباتات، امکان بهره برداری به مدت چندین سال، عدم احتیاج به ماشین آلات خاص و تکنالوژی مغلق، سهولت ترانسپورت و نگهداری محصول از فواید این نبات است. این مطلب توسط گروه کاری موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان در ولایت تخار افغانستان تهیه گردیده است.

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.