×

دانه سویا و تولید آن


  درافغانستان سویابین و یا سویا  یک نبات نسبتاً جدید است که بار اول در سال 1971 میلادی معرفی شد و در فارم تحقیقاتی بادام باغ و شیشم باغ، تحت تجربه قرار گرفت؛ اما جدیداً بعضی مؤسسات در زمینه ای معرفی سایبین که دارای پروتین زیاد تر می باشد و همچنان در زمینه ای فراهم سازی امکانات پروسس دانه سایبین و تهیه شیر آن در ولایات مختلف؛ چون: کابل، هرات، بلخ و برخی ولایات دیگر به همکار با وزارت زراعت فعالیت دارد. طبق گفتۀ محققین وزارت زراعت، این نبات در تمام ولایتی که دارای آب و حرارت معتدل باشد، قابل زرع است.

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.