×

چارک ات روْپڅک


یی چارک ته یی روْپڅک فٲند ڎید ادی وز ته ترد چُښ دٲکم. روْپڅک دوْمند انگخڅت ات از خو ووښیاری ات چالاکی ته کار زێزد خو رڅیٿت ته.اکم قصه ته مربوط سوْگ لوْڤیجېن ات قصه لوْڤیجېنی قدیمه سوْد. یوْدند یَمجووْنېن ارد لوْڤج سڅ. نقشیج ادریس شاه یی اک مَم قصه لوْڤج. اکم قصه فکرچیداو ارد ات مهارت بلند یێداو ارد لپ خُب. یَم قصه ته دسگه تشریح کښتادی وختی یچیز مښکلات اند آدم یچیز راه حل پیڎا څه کښت. ځُلکېن مس دسگه مښکلات ارد روبرو څه سېن څرٲنگ وی مښکل احل کنېن.

Author

ادریس شاه

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.