×

کٲندچ غڎٲ


یٲ ملکه یی وی فٲمچاز چارک اند وی گٲپ نه زاښت. هچٿ هچٿ ملکه یی، یی کٲندچ غڎٲ ڤود. څرٲنگ سُت ادی یو کٲندچ شاهزاده مکمل سُت. اِکم قصه تر آسیایی میوْنه ات غرب از هزار سال بېښدی لوْڤج سِڅ. اکَ مَم قصه یی ادریس شاه ځُلکېن ارد لوْڤج ات از سی سال لپدی یی ملی قصه ېن کتابی ات شفایی، هر منطقه یند جٲم چوږج.

Author

ادریس شاه

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.