×

گزینشی از نقشه‌های تاریخی افغانستان


در این نوشته تاریخ مختصری از افغانستان از امپراتوری فارس تا اوایل قرن بیست ذکر گردیده و تصاویری از نقشه‌های مرتبط از مجموعه‌های بخش جغرافیه و نقشۀ کتاب‌خانه کانگرس نیر در آن آمده است.

Author

Cynthia Smith

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.