×

به ملت عزیزم


کتاب «به ملت عزیزم» بیانیه امیر امان الله خان پادشاه افغانستان است که پس از برگشت از سفر چند ماهه به اروپا به تاریخ ۲۲ عقرب ۱۳۰۴ در برابر اعضای لویه جرگه ایراد کرده و اصول اساسی دولت خود را شرح داده است.

 

Author

امان الله خان

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.