×

ننني افغانستان سال نهم/شماره ۴۰۷ / سه شنبه ۷ اسد ۱۳۹۹ هجری خورشیدی/ ۲۸ جولای ۲۰۲۰ میلادی


تاسو د ننني افغانستان ۴۰۷ مه ګنه لولي. د میډیوټیک اوونیزه خپرونه یوه مجله ده چې د میډیوتیک لخوا د فریدریش ایبرټ بنسټ په مرسته د کابل، مزار شریف، هرات، ننګرهار، کندوز او خوست په ښارونو کې خپریږي.  موږ د میډیوټیک محترمی موسسی څخه منندوی یو چې په درخت دانش کتابتون کی د دې خپرونې د خپرولو اجازه یی راکړه.

Author

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.