×

تاریخ تمدن هند باستان (مضمون تاریخ، صنف هفتم) (ویدیو)


این ویدیو کلیپ آموزشی که در آن درس تاریخ تمدن هند باستان مربوط کتاب درسی صنف هفتم مکاتب افغانستان توسط استاد ملیحه حسینی توسط کتاب‌خانه درخت دانش تهیه گردیده است

 

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

استاد ملیحه حسینی

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.