CATEGORY: آموزش, featured

معرفی ابتدایی تراما

Course Access: Lifetime
Course Overview

 تراما تراما عبارت است از اثرگذاری تجربه تلخ و ناراحت‌کنندۀ عاطفی و جسمی بالای یک فرد که به طرق مختلف بر زندگی روزمره او تاثیر می‌گذارد. در این کورس آموزشی، مبادی تراما و اثرات آن بر انسان که شامل موضوعات علل بروز تراما، انواع و اعراض
تراما به شمول ترامای ناشی از جنگ تدریس می‌گردد. در این کورس آموزشی، مبادی تراما و اثرات آن بر انسان که شامل موضوعات علل بروز تراما، انواع و اعراض تراما به شمول ترامای ناشی از جنگ تدریس می‌گردد. این دوره برای کسانی طراحی شده است که به عزم مهاجرت از أفغانستان
خارج شده اند و یا در انتظار خروج‌اند. این افراد ممکن است که خودش، کدام عضو خانواده‌‌ یا کدام دوستش مصاب به تراما گردیده باشد.