×

منابع برای دانش‌آموزانی که از خانه درس می‌خوانند

استادان ما به شدت برای تولید منابع مختلف درسی در مضامین مختلف کار می‌کنند تا دانش‌آموزان بتوانند در دورانی که مکاتب در افغانستان بسته‌اند، از آن استفاده ‌کنند. حل تمرینات مضامین ساینسی، مثل فزیک، کیمیا و ریاضی یکی از کارهایی است که استادان ما به آن پرداخته اند. حل این تمرینات به صورت منظم در کتاب‌خانه درخت دانش به نشر می‌رسند. به طور مثال، با کلیک روی پیوندهای (لینک‌ها) زیر، شما به حل تمرینات مضمون فزیک و کیمیا صنف یازدهم دست‌رسی پیدا می‌کنید:
https://ddl.af/fa/resource/9532
https://ddl.af/fa/resource/9531
https://ddl.af/fa/resource/9530
https://ddl.af/fa/resource/9529