×

تدویر کارگاه آموزشی منابع باز آموزشی (Open Educational Resources - OER) در قندهار

در همکاری با موسسه بین المللی حمایت از اطفال (Save the Children - SCI)، گروه کاری کتاب‌خانه درخت دانش کارگاه آموزشی را در مورد استفاده، شریک‌سازی و ایجاد مواد باز آموزشی در شهر قندهار دایر کرد. در بخش آغازین کارگاه آموزشی، مروری بر نقش مواد درسی و آموزشی در روند آموزش و پرورش صورت گرفت، سپس به شرح اصطلاح منابع باز آموزشی، چگونگی انتخاب مجوز (کاپی‌رایت) برای منابع باز آموزشی، مثلاَ مجوزهای کریتو کامنز، پرداخته شد. سپس در مورد طرز استفاده کتاب‌خانه به معلمین توضیح داده شد. هم چنان ترینیگ جانبی دیگری نیز در مورد چگونگی جستجوی مواد آموزشی مورد نیاز در انترنیت ارایه گردید و در آخر، مثل همیشه، از شرکت‌کننده‌گان خواسته شد تا به تولید مواد آموزشی بپردازند تا در کتاب‌خانه به نشر رسیده و سایر معلمین بتوانند از آن‌ها استفاده کنند. موسسه حمایه اطفال به ایجاد مرکز منابع برای معلمین دست یازیده است که دارای کمپوتر و مودم بوده و معلمین می‌توانند با استفاده از آن به کتاب‌خانه آفلاین کتاب‌خانه درخت دانش دست‌رسی پیدا کنند.