×

چک‌لیست کیفیت منابع

طریقه استفاده از چک‌لیست

چک‌لیست عمومی معلمین، مشاورین، و توسعه‌دهندگان کلکسیون را در معیار بررسی و انتخاب منابع برای شامل‌سازی به کتابخانه DDL راهنمایی می‌کند. این که تمام معیارها را نمی‌توان به تمام منابع تطبیق کرد، قابل درک است. مدیران DDL و بررسی‌کنندگان موضوعات، معلوماتی که در این چک‌لیست درج شده اند را در زمان انجام بررسی نهایی برای مناسب بودن منابع جهت ثبت به سیستم DDL در نظر خواهند گرفت. برعلاوه، ملاحظات توسعه‌یی کلکسیون و چگونگی ثبت مواد به سیستم به اساس اولویت‌های DDL در پالیسی کلکسیون DDL و رهنمودهای انتخاب و اولویت‌های DDL مشخص گردیده اند. روبریک‌های دیگر نیز ممکن است برای تعین معیار موضوع آموزشی منابع قابل تطبیق باشند.

  1. منابع باز آموزشی

بلی

نخیر

الف. آیا سند مجوز یا مالکیت برای استفاده و ایجاد آثار مشتق (مثل خلاقیت مشترک، دامنه عامه، یا موارد دیگر حق‌تکثیر یا سند کاربردی) وجود دارد؟

 

 

ب. آیا نام شخص یا نهاد ایجادکننده منبع بر روی آن وجود دارد (استناد صورت گرفته است)؟

 

 

ج. آیا منابع به گونه آزاد قابل دسترس (به اجازه ورود یا دیوار‌پرداختی محدود نیستند) اند؟

 

 

  1. از اولویت‌های DDL پشتیبانی می‌کند

بلی

نخیر

الف. آیا منبع در محدوده اولویت‌های DDL که در پالیسی کلکسیون DDL ذکر گردیده اند، می‌گنجد؟

 

 

  1. مرتبط و معتبر (محتوا)

بلی

نخیر

الف. آیا منبع جهت اطمینان از دقت و رایج بودن آن توسط متخصص/سازمان که شراط لازم را داشته باشد، در ساحه مناسب آن مورد بررسی قرار گرفته است؟

 

 

ب. آیا منبع فعالیت‌ها و موادی را ارایه می‌کند که موضوعات آموزشی دانش‌آموزان که در اهداف آموزشی افغانستان مشخص گردیده اند را پشتیبانی کند؟

 

 

ج. آیا منبع برنامه درسی یا مواد آموزشی را برای استفاده آموزگاران در دستورالعمل پلان‌گذاری مطابق اهداف آموزشی در افغانستان ارایه می‌کند؟

 

 

د. آیا منبع محتوای را ارایه می‌کند که آموزش پرمفهومی را پشتیبانی کرده و مطابق به شرایط افغانستان باشد؟

 

 

ر. آیا استفاده منبع برای آموزش‌دهندگان و/یا یادگیرندگان ساده است؟

 

 

س. آیا منبع را می‌توان برای علاقه، توانایی، و نیازهایی (مثل نسخه‌های قابل ویرایش جزوه‌های دانش‌آموزان برای آموزگاران، سطوح متعدد دشواری یا پیچیدگی در فعالیت‌های دانش‌آموزان، یا لینک‌ها به نقشه‌ها یا دیتابیس‌های محلی برای موقعیت‌های متفاوت) آموزش‌دهندگان و یادگیرندگان منطبق ساخت؟

 

 

  1. دقیق و قابل استفاده (ترجمه و فن‌آوری)

بلی

نخیر

الف. آیا ترجمه منبع کامل دقیق است؟

 

 

ب. در صورت ذکر ویبسایت‌های مربوط، آیا لینک‌ها در زمان بررسی قابل استفاده اند؟

 

 

ج. آیا منبع، گزینه‌هایی برای دانلود یا چاپ ساده را برای عناصر متن یا گرافیک مثل .pdf یا نسخه قابل چاپ ارایه می‌کند؟

 

 

د. آیا منبع به گونه موفقانه قابل دسترسی و استفاده به روی چهارچوب‌ها و دستگاه‌های مختلف می‌باشد؟

 

 

  1. عینی و بدون اعلانات تجارتی

بلی

نخیر

الف. آیا منبع فارغ از اعلانات منحرف‌سازنده یا موضوعاتی که نامربوط بوده، در زمان استفاده مواد مداخله نموده، یا ممکن برای مخاطبان نامناسب باشد، هست؟

 

 

ب. آیا منبع دیدگاهی احترام‌برانگیز، تساوی جنسیتی و دیدگاه بدون تعصب را ارایه می‌کند؟

 

 

  1. آموزش معتبر را پشتیبانی می‌کند. در زمان کاربُرد، آیا منبع...

بلی

نخیر

اف. ... یادگیرندگان را به کار انداخته و سبب ایجاد کنجکاوی در مورد موضوع یا مواد (تشویق به تحقیق) می‌شود؟

 

 

ب. ... وسیله‌ی را برای پرسش سوالات یا جستار معلومات بیشتر (ایجاد تفکر انتقادی) ارایه می‌دهد؟

 

 

ج. ... دانش‌آموزان را به تطبیق روزمره (تشویق به حل مشکلات) تشویق می‌کند؟

 

 

د. ... به دانش‌آموزان فرصت نگاه به دیدگاه‌های متعدد را روی عین موضوع (آموزش ارزش تنوع و عاری از تعصب) را می‌دهد؟