×

اطمینان حاصل نمایید که دانش‌آموزان شما محافظت شده اند (بخش ۲)


در اخیر این جلسه اشتراک کنندگان قادر خواهند بود تا:

  • سلوک را شناسائی کنند که مسایل محافظت طفل را در صنف شان نشان دهد.
  • انواع خطرات محافظتی را شناسائی نمایند که اطفال در صنف و مکتب بدان مواجع اند بشمول آنهای که توسط معلم، سایر اطفال و سایر کارمندان مربوط به مکتب مطرح میگردد.
  • اقدامات را اتخاذ نمایند که از هر گونه سؤاستفاده ،  فشار یا خشونت در صنف درسی شان جلوگیری نمایند.
  • اقداماتی را اتخاذ نمایند که مسایل محافظت اطفال مبنی بر صنف درسی و مکتب را مورد توجه قرار دهند.

نویسنده

جواز/ دارنده حق چاپ

CC BY / CC BY-SA

نظرات

0 نظر تا کنون

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.