×

آغاز و ختم هدفمندانه دروس


در اخیر این جلسه اشتراک کننده گان قادر خواهند بود تا:

  • درس را هدفمندانه با اهداف آموزشی  واضح آغاز کنند.
  • تشریح کنند که چرا دروس باید پرمفهوم و مربوط به زندگی شاگردان باشد
  • میان درس/ آموزش موجوده و قبلی ارتباطات را ایجاد کنند.
  • با مرور و خلاصه سازی دروس را هدفمندانه خاتمه دهند.

نویسنده

جواز/ دارنده حق چاپ

CC BY / CC BY-SA

نظرات

0 نظر تا کنون

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.