×

کرونا (کوويد ۱۹) ويروس بارا خبرېني

کرونا ويروس دنياس بو وطنيلايه کوچه چرگن بِوا او بو خلکنا زندگيا گوريويى شې.سسته تاني جهاني سازمنس سکرتر جنرالې ايلو اعلان کيکِن گِه کوويد ۱۹(کروناويروس گراى منجه اِوا ناسازي) جهاني ناسازي مرحلايک پولوا شې.

ابت جا ۱۰۰هزار دې بو خلکنا گه ايله ويروسه لتاړ بوي آن راپوري بوا اوهزاريلا خلکه ايمِه ناسازي گراى تانک زندگيا استاى ديويى شې.

کرونا وپروسس چرگن بِکي چين وطن دې آنجوا او ايمِه ناسازيس مرکزي ووهان شار شې گه وکا پنج ملپون نفوس دارا او ابتې دنه ايلو ناسازي۱۱۰ وطنيلاينې پولوا او ايران او ايتاليا کوچه ميس چرگن بکي لهام پينکالې گراى بو جدي باين بواشې.

ايله ايته لينکيلايه گه ايمه ويروس بابته او مي اوداى ويړ رشني،دواکيني او وري ضروري معلومات دارا، پشه يي،پشتو او فارسي جبه د ايمه پلا شريک کييگس.

فارسی:

 https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/corona-simulation-persian/

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-self-monitor-farsi.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate-farsi.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-guide-isolation-caregivers-farsi.pdf?la=en
https://www.health.gov.au/resources/collections/coronavirus-covid-19-resources-in-farsi
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-resenarer-coronavirus-dari.pdf
https://liverpool.gov.uk/media/1358984/dari-covid19-guidance-13032020.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceHandwashingFarsi.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/CleaningInfographicFarsi.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceCleaningFarsi.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/FAQ-ExposureFarsi.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/FAQ-Farsi.pdf

پشتو:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/pashto/

https://liverpool.gov.uk/media/1358990/pashto-covid-19-guidance-13032020.pdf

https://www.samaa.tv/video/2020/03/coronavirus-sindh-govt-advisory-for-public-in-pashto/

https://www.youtube.com/watch?v=y9Ndt6bz8uE

https://www.youtube.com/watch?v=UXYo5-kx_68

https://www.portlandmaine.gov/DocumentCenter/View/27458/stop-the-spread-of-germs-pashto